OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

TAXI Námestovo 0904 09 63 63

Prepravný poriadok

 

PREPRAVNÝ PORIADOK 
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a zákonom 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
 
Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 
 
1. Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzatvorenie prepravnej 
zmluvy v taxislužbe. 
2. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzatvorenie prepravnej zmluvy 
a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov. 
 
Čl. II. 
Vymedzenie základných pojmov 
 
Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých 
cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. Dopravca má prevádzkovú povinnosť 
v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa 
tarify. 
 
Čl. III. 
Povinnosti dopravcu 
 
1. Dopravca je povinný: 
a) prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku, 
b) zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle, 
c) prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie cestujúceho vydať 
potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného, 
d) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny, 
e) označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom, 
f) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej 
dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám, 
g) ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe 
vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú 
v rovnakom rozsahu. 
 
                                                                                                                Čl. IV. 
Vozidlo taxislužby 
 
1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré: 
a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo 
musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho, 
b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa 
taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ 
taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom dopravcu, 
c) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý 
umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva 
potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na 
prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na 
obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy, 
d) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre 
cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na 
prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na 
obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy 
e) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví 
alebo na jeho majetku, 
f) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI, 
g) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci 
celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom 
najmenej 375 dm³. 
 
Čl. V. 
Výkon taxislužby 
 
1. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť, ak sú splnené podmienky prepravného 
poriadku. 
2. Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo objednávkovou 
službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. 
3. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy 
môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu 
pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno 
na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na 
jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich. 
4. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť 
prepravované zvieratá. Na prednom sedadle je zakázané cestujúcemu počas jazdy manipulácia 
s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad 
vodiča pri vedení vozidla taxislužby. 
5. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať príručnú batožinu. Vodič určí či sa batožina 
prepraví ako príručná resp. cestovná batožina v batožinovom priestore. V prípade ak vodič určí ako 
miesto prepravy batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, 
najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo 
aby sa ukladala v určitej polohe. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo 
pripevňuje vodič vozidla taxislužby; prípadne na požiadanie je cestujúci povinný poskytnúť vodičovi 
pri ukladaní alebo vykladaní primeranú pomoc. Ak má vodič pochybnosti o prepravovanej batožine 
je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o jej povahe a obsahu. Ak cestujúci 
odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmavaní zistí že veci (zvieratá), ktoré 
cestujúci chce prepravovať, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z osobného vozidla 
taxislužby odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená 
osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty. 
6. Z prepravy sú vylúčené: 
a) veci, preprava ktorých je zakázaná v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu 
ktorých platia osobitné predpisy, 
c) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich 
alebo vozidlo pre nevhodný spôsob balenia, 
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na 
ťarchu, 
e) batožiny, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg. 
7. Vo vozidle taxislužby sa môžu na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej 
užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet 
miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II, alebo v technickom osvedčení vozidla. 
8. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú 
prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
9. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, 
ktoré obsahuje najmä: 
a) číslo dokladu, 
b) evidenčné číslo vozidla, 
c) dátum jazdy, 3 
d) východiskové a cieľové miesto prepravy, 
e) zaplatené cestovné, 
f) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal. 
10. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady: 
a) osvedčenie o evidencii vozidla, 
b) osvedčenie o technickej kontrole, 
c) osvedčenie o emisnej kontrole, 
d) doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla, 
e) kópiu koncesnej listiny, 
f) potvrdenie o overení taxametra, 
g) ID kartu vodiča taxislužby umiestnenú na viditeľnom mieste pre cestujúceho, 
h) doklad o zaplatení cestovného v taxislužbe. 
 
Čl. VI. 
Zmluva o preprave osôb 
 
1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave 
osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka ( ďalej len „prepravná zmluva“ ). 
2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcimi prostredníctvom vodiča taxislužby 
na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez 
cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby; vo svojom sídle, prípadne prostredníctvom 
dispečingu. 
3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa 
s platným cenníkom taxislužby. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie 
vydať cestujúcemu potvrdenku (doklad), ktorá obsahuje údaje podľa čl. V. ods. 9 prepravného 
poriadku. 
4. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do 
miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku. Odmietnuť 
uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok 
čl. VIII. prepravného poriadku. 
5. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného 
poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. 
Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou. 
 
Čl. VII. 
Odstúpenie od zmluvy 
 
1. Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť ak nie sú cestujúcim splnené 
podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku. 
2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas 
prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje resp. 
nedodržiava ustanovenia prepravného poriadku na zabezpečenie bezpečnej prepravy, ohrozuje 
bezpečnosť vodiča, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak 
vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča. 
3. Cestujúci môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla 
taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku. 
 
 
Čl. VIII. 
Odmietnutie prepravy 
 
1. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak: 
  a) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia 
pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody, 
b) správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové 
miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, 
o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby, 
c) vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča 
počas jazdy, 
d) cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi 
prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, 
mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla 
taxislužby, 
e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je 
možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, 
početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani 
v batožinovom priestore. 
 
 
Čl. IX. 
Nakladanie s nájdenými vecami 
 
Vodič taxislužby v prípade, ak sa nájde stratená vec cestujúceho vo vozidle taxislužby resp. opustená 
batožina je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási 
v deň nálezu, vodič je povinný vec odovzdať dopravcovi (prevádzkovateľovi taxislužby). Ak sa prihlási 
ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, 
vec sa mu vydá. 
 
Čl. X. 
Zodpovednosť 
 
1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne 
a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, že došlo 
k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča 
taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola 
vykonaná včas, nasledovne: 
a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom, 
b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka 
taxislužby. 
2. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri 
vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať. 
 
Čl. XI. 
Reklamácie, sťažnosti, škoda 
 
1. Cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať 
reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne a to najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. 
V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť, pričom musí 
priložiť doklady osvedčujúce oprávnenosť nároku. Ak nemá reklamácia všetky náležitosti dopravca 
ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní 
a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú. 
2. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať 
sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti, 
na ktorú sa sťažnosť vzťahuje. 
3. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných 
spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
dopravných prostriedkov ( § 427 až 431 ). 
4. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú 
odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka. 
5. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo 
veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu a to 
najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený 
dozvie o škode. 
 
Čl. XII. 
Mimoriadna udalosť 
 
1. Za mimoriadnu udalosť ( ďalej len „MU“ ) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje: 
a) dopravná nehoda, 
b) požiar vozidla, 
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby. 
2. Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým: 
a) bezodkladne zastaviť vozidlo, 
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU, 
c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc 
a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, 
d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej 
obnovenie. 
3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne 
prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej 
mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný: 
a) ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu, 
b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU, 
c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne 
vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU. 
 
Čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo 
v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku. 
2. Cestujúci uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami 
a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami 
vyplývajúcimi z Prepravného poriadku. 
3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne 
informuje cestujúcich formou oznámenia na internetovej stránke prepravcu www.taxinamestovo.wbl.sk 
s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Tento Prepravný poriadok 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle dopravcu. Ak sa dopravca 
a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje 
vzájomné pohľadávky.